വെളുത്തുള്ളിക്കുണ്ട് ഗുണം പലവിധം

Published:September 26, 2016

garlic-full

 

 

 
വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഗുണം പലവിധമാണ്്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആഹാരങ്ങളില്‍ പ്രധാനസ്ഥാനമാണു വെളുത്തുള്ളി. പാചകത്തില്‍ മാത്രമല്ല മികച്ച ഒരു മരുന്നു കൂടിയാണു വെളുത്തുള്ളി. കിടക്കും മുമ്പ് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെവിയില്‍ വച്ചാല്‍ ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ ഏറെയാണത്രെ. പല്ലുവേദനയുള്ളപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് പല്ലുവേദനയെ പ്രതിരോധിക്കും. തലവേദന കുറയാനും വെളുത്തുള്ളി ചെവിയില്‍ വെക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. ചെവിവേദന ഉള്ളപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ പെട്ടന്നു ചെവിവേദനമാറും.

DISTRICT NEWS
MORE NEWS

© Copyright 2013 Sudinam. All rights reserved.